Logorytmiczne zajęcia grupowe

Logorytmiczne zajęcia grupowe

Logo-zabawy…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy...

• Terapia miofunkcjonalna

Pod pojęciem zaburzeń miofunkcjonalnych należy rozumieć przede wszystkim nieprawidłowe połykanie u dzieci w różnym wieku, ale także u osób dorosłych: nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg w trakcie połykania. Podczas każdego aktu połykania (1000-2000 razy...

• TUS

Trening Umiejętności Społecznych pozwala na naukę współpracy w grupie,  kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów oraz modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia skierowane do...