Terapia Integracji sensorycznej

jest przeznaczona zarówno dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole ( w tym dzieci nadruchliwych, nadpobudliwych oraz dzieci z grupy ryzyka „dysleksji’) jak również dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzącym oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy integracją sensoryczną.

Zaburzenia Integracji sensorycznej

to nieprawidłowy odbiór lub/i interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w określonych sytuacjach. Mogą one mieć dwojaki charakter:

• podwrażliwości sensorycznej

• nadwrażliwości sensorycznej Na bazie tych zaburzeń mogą pojawiać się trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów (tzw. dyspraksja). Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów, mogą także współwystępować.

Aby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednakże objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców/opiekunów, nauczycieli.

Symptomy mogące świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej:

• zaburzenia koncentracji

• nadmierna ruchliwość, pobudzenie lub zbyt mała aktywność, preferowane pozycje siedzące lub leżące

• trudności w uczeniu się: problemy z zapamiętywaniem, brzydkie pismo, problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem, „gubienie’ liter

• nadmierna męczliwość, nieprawidłowa postawa

• problemy z wykonywaniem czynności precyzyjnych np. zapinanie guzików, nawlekanie koralików

• brak mowy, opóźniony rozwój mowy

• zdenerwowanie w większych skupiskach ludzi, nietolerowanie hałasu

• niezręczność, problemy z rzucaniem, łapaniem, kopaniem

• niechęć do uczestnictwa a zabawach i grach z rówieśnikami

• nietolerowanie huśtawek lub przeciwnie – podskakiwanie, kręcenie się,  bujanie

• unikanie dotykania niektórych faktur

• trudności w próbowaniu nowych potraw

• pojawienie się zachowań agresywnych, nieadekwatnych do sytuacji

Należy zaznaczyć, iż pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy, ale kilka z nich może być wskazówką do jej wykonania. Tylko pełna, fachowa diagnoza pozwala określić ewentualne zaburzenia integracji sensorycznej i w sposób właściwy ukierunkować działania terapeutyczne.

Terapia Integracji sensorycznej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z:

• autyzmem

• ADHD

• zespołem Downa, Aspergera, Retta, itp.

• mózgowym porażeniem dziecięcym

• opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy

• niepełnosprawnością umysłową

• niedowidzeniem oraz dziećmi niedosłyszącymi

• ciąży wysokiego ryzyka• opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

• nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu

• trudnościami szkolnymi jak; dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

OFERUJEMY DIAGNOZĘ I TERAPIĘ ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ