OFERTA

Psycholog

Diagnoza psychologiczna

Konsultacje psychologiczne

Terapia psychologiczna

   - terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi

   - terapia dzieci z ADHD

   - terapia osób z koncentracja uwagi

   - terapia osób z problemami z zapamiętywaniem

   - terapia dzieci z zaburzeniami zachowania

 

EEG BIOFEEDBACK W TERAPII ADHD

 

Dzieci z ADHD wyróżniają się w swoim otoczeniu, są kreatywne, mają niekonwencjonalne pomysły, wiele z nich ma wysoki iloraz inteligencji. Jednak czsami ich nieumiejętność w dostrajaniu zachowania do wymagań szkoły powoduje, iż są to dzieci nielubiane i nieakceptowane w otoczeniu. Aby uczniowie z ADHD byli akceptowani i potrzebni w grupie rówieśników, niezbędne jest stworzenie im konsekwentnego systemu wymagań, odpowiedniej atmosfery, której nie towarzyszyłby lęk ani frustracja, a także opracowanie przez zespół nauczycieli odpowiedniego systemu oddziaływań terapeutycznych.

Wystepowanie ADHD związane jest z opóźnionym dojrzewaniem układu nerwowego dziecka. Trudności ucznia z rozpoznaniem ADHD mozna przypisać zarówno problemom kontroli impulsów, nadpobudliwości jak i zaburzeniom uwagi. Należy zwrócić uwagę na specyficzne zasady pracy z uczniem z ADHD, którymi są:zasada regularności, powtórzeń, sprecyzowanych reguł i norm, indywidualizacji harmonogramu pracy ucznia, stosowania wzmocnień pozytywnych, stwarzania sytuacji zapewniających sukces, zasada naprzemienności wysiłku i relaksu. WSZYSTKIE TE REGUŁY SĄ PODSTAWĄ PRZEPROWADZENIA TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK. U dzieci z ADHD zauważa się nadczynność fali theta odpowiadającej za nadpobudliwość. W efekcie treningów zmniejsza się impulsywność dziecka (trening fali SMR), poprawia się koncentracja uwagi (dziecko uczy się dostrajać swoje fale do częstotliwości fali beta odpowiedzialnej za koncentrację). Terapia EEG Biofeedback pomaga zwiększyć u ucznia kontrolę zachowań, co pozwala dziecku uwierzyć we własne możliwości i zdobyć akceptację w srodowisku rówiesniczym.

 

EEG BIOFEEDBACK W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z SYNDROMEM ASPERGERA

 

Zaburzenia autystyczne cechują symptomy występujące w trzech szeroko pojetych obszarach funkcjonowania, którymi są: nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych, zaburzone zdolności do komunikowania się i ograniczony, sztywny repertuar aktywności, zachowań i zainteresowań. EEg Biofeedback pozwala terapeucie pracującemu z dzieckiem autystycznym pracować na pozytywach, nagradzając pożądane zachowania, redukując poziom stresu i zwiększając motywację dziecka do nauki.

Najnowsze badania kliniczne kanadyjskich neurobiologów, wskazują na korzyści z zastosowania terapii EEG Biofeedback u dzieci z zespołem Aspergera. Na szczególną uwagę zasługuje znaczące zmniejszenie objawów a także wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio o 9 punktów.

( więcej na temat EEG Biofeedback w ofercie)

 

ZAPRZASZAMY

Zajęcia prowadzi pycholog, terapeuta EEG Biofeedback mgr Barbara Witkowska

rejestracja telefoniczna: 602 60 80 12