OFERTA

Pedagog

 

Terapia Ręki,

Terapia Ręki z elementami terapii SI,

Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej

 Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego).

DLA KOGO TERAPIA RĘKI?

-         dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie 
z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

-         dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),

-         dzieci  mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe 
w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

-         dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,

-         osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko 
i niedbale,

-         osób z nieadekwatnym przetwarzaniem sensorycznym bodźców dotykowych.

CEL TERAPII RĘKI:

-         wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

-         poprawa umiejętności chwytu,

-         wzmacnianie koncentracji,

-         poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej i planowania ruchu,

-         orientacja w przestrzeni i schemacie ciała,

-         poprawa jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

-         wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka

-         wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pozytywne motywowanie

-         poprawa percepcji słuchowej, wzrokowej

FORMA  ZAJĘĆ

-         zajęcia indywidualne

-         zajęcia grupowa

Zajęcia prowadzi:

    Terapeuta: terapii ręki, terapii SI, terapii pedagogicznej, terapii behawioralnej, wczesnego wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem, pedagog, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych: mgr Sylwia Sawicka


 Konsultacje pedagogiczne

Terapia pedagogiczna przeznaczona dla dzieci z problemami

  • w zakresie ryzyka dysleksji
  • dysleksji
  • dysgrafii
  • dysortografii
  • z koncentracją uwagi
  • z zapamiętywaniem

CO TO JEST DYSLEKSJA

 

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. W tym syndromie trudnosci w uczeniu się można wyróżnić następujące postaci:"dysleksja" - trudności w czytaniu (najczęściej połączone z trudnościami w pisaniu);"dysortografia" - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także błędy ortograficzne);"dysgrafia" - niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo). Spowodowane są zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałania (integracji percepcyjno - motorycznej), uwarunkowanymi nieprawidłową strukturą i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Są to zaburzenia głównie funkcji językowych, jak i innych funkcji percepcyjno - motorycznych, a więc spostrzegania (wzrokowego, słuchowego, dotykowo-kinestetycznego), motoryki, uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji (orientacji w schemacie ciała i przestrzeni). Badania wykazują, że dzieci te stanowią ok. 15% uczniów (3 uczniów w klasie), w tym 4% to przypadki powaznego nasilenia dysleksji rozwojowej.

Dzieci "ryzyka dysleksji" to dzieci z rodzin, gdzie występowała dysleksja, z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się, z nasilonymi trudnościami w czytaniu (w klasie "0") i pisaniu. Im wcześniej zostaną rozpoznane i objęte opieką - ćwiczeniami logopedycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnosciom szkolnym lub je zmniejszyć.

OBJAWY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechuja tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

- opóźniony rozwój mowy

- opóźniony rozwój ruchowy (utrudnione raczkowanie, utrzymywanie równowagi), mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo)

- trudnosci z wypowiadaniem złożonych wyrazów, wadliwa wymowa

- trudności z rozpoznawaniem rymów, zapamiętaniem nazw, ich sekwencji np. nazw miesięcy, dłuzszych poleceń, wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia

- trudnosci z róznicowaniem glosek podobnych fonetycznie, z wydzielaniem (analiza) sylab, głosek ze słów i ich syntezą oraz dokonywaniem operacji na głoskach, sylabach i cząstkach słów

- błędy gramatyczne, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi

- trudnosci z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych

- obuoczność, zbyt długo utrzymująca się oburęczność

- mylenie prawej i lewej ręki

- nasilone trudności w czytaniu w klasie "0" i "1"

- nasilone trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: długo utrzymujące się pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu no. p-b-d-g, l-t-ł, mylenie liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie np. z-s, d-t, częste opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomosci zasad pisowni.

 

EEG BIOFEEDBACK W TERAPII DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

 

Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane róznymi przyczynami występują u 30-40% uczniów. Dzisiaj prawie w każdej klasie można spotkać 3-5 dzieci z tego rodzaju specyficznymi zaburzeniami. Jak zauważa dr. hab. A. Borkowska w swojej pracy "Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu", w zwalczaniu problemów z czytaniem i pisaniem u dzieci konieczny jest odpowiedni poziom pobudzenia organizmu, uwaga, jak również udział procesów motywacyjnych i emocjonalnych. Najnowsze badania potwierdzają, że dysleksja jest przyczyną zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowo-wzrokowych i motoryki. Zatem organizacja mózgowych mechanizmów procesów psychicznych musi przebiegać z zaangażowaniem wielu sieci neuronalnych łączącychzróżnicowane struktury anatomiczne układu nerwowego, w czym terapia EEG Biofeedback jest niezwykle efektywna.

 

EEG BIOFEEDBACK W POMOCY DZIECIOM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

 

Obecnie co czwarty uczeń rozpoczynający naukę szkolną doznaje nadmiernych trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Gdy dzieci nie potrafią sobie poradzić z zadaniem i jednocześnie dostrzegają, że ich rówieśnicy zostali pochwaleni za wykonane zadanie, to często demonstrują złość, całą energię skupiając na przeżywaniu porażki. EEg Biofeedback jest w stanie wpomóc kształtowanie u dzieci zaufania do swych możliwości umysłowych (system gratyfikacji punktowej i indywidualne dopasowanie poziomu gry względem możliwości dziecka), jednocześnie wspomaga rozwój intelektualny dziecka. Dzięki konsekwentnemu treningowi fal mózgowych dzieci zgromadzą doświadczenia niezbędne do zapamiętywania wiadomości i tworzenia umiejętności matematycznych.

(więcej na temat EEG Biofeedback w ofercie)

 

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku, martwisz się jego licznymi niepowodzeniami w nauce poprawnego pisania i czytania, rosnącym poczuciem niskiej samooceny


Zajęcia prowadzą:

pedagog, terapeuta EEG Biofeedback mgr Anna Arciszewska

pedagog, oligofrenopedagog mgr Sylwia Sawicka

rejestracja telefoniczna: 602 60 80 12