EEG Biofeedback

jest nowoczesną metodą terapeutyczną opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia to trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie każdego człowieka. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami a także umiejętność planowania i podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji.Metoda ta została opracowana przez naukowców z amerykańskiego ośrodka lotów kosmicznych NASA. Oparta na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, służyła do doskonalenia zdolności psychicznych astronautów i pilotów, którzy muszą skutecznie wykonywać swoje zadania, pracując w warunkach ogromnego stresu. Obecnie jest wykorzystywana w wielu placówkach na całym świecie. Trening EEG Biofeedback ( Neurofeedback) polecany jest zarówno dla ludzi zdrowych jak i chorych, u których często następuje poprawa stanu zdrowia bez konieczności sięgania po środki farmakologiczne.

  Zapraszamy osoby zdrowe w celu zoptymalizowania pracy swojego mózgu, co ma wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu, a tym samym poprawę jakości życia. Treningi EEG Biofeedback mogą być stosowane w celu zwiększenia potencjału umysłowego:

poprawa pamięci, koncentracji, uwagi

• uodpornienie na stres

• wpływ na szybkość uczenia się

• poprawa samooceny

• wzrost kreatywności

• znacząca poprawa samopoczucia

• panowanie nad emocjami

• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej

• poprawa wyników sportowych

 Zapraszamy wszystkie osoby intensywnie uczące się ( uczniowie, studenci). Jeśli czekają Cię ważne sprawdziany, egzaminy, nowe wyzwania – terapia pomoże Ci zwiększyć szybkość zapamiętywania. Żyjesz i pracujesz w nadmiernym stresie, jesteś osobą na kierowniczym stanowisku, w twojej pracy istotne jest skupienie oraz podejmowanie szybkich decyzji, skorzystaj z terapii EEG Biofeedback.

  EEG Biofeedback jest wskazaną metodą terapii dla dzieci od 4r.ż. z zaburzeniami rozwoju mowy. Często stosowana jako profilaktyka problemów w zachowaniu, uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, agresja), jak również skuteczna terapia w moczeniu nocnym i dziennym. Liczną grupę stanowią dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji uwagi).Neurofeedback pozwala uzyskać poprawę lub całkowicie usunąć dolegliwości również u osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego (zaburzenia funkcjonowania po udarach mózgu, zaburzenia mowy m.in. afazja, jąkanie, zaburzenia snu, przewlekłe bóle i zawroty głowy, tiki, uzależnienia – gry, alkohol, zaburzenia autystyczne, dziecięce porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe itp.) EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Podczas treningu do głowy i płatków uszu są przyklejane elektrody za pomocą specjalnej pasty klejąco-przewodzącej ( łatwo zmywalnej, nie powodującej żadnych podrażnień).Trening przebiega raczej w formie zabawy niż ciężkiej pracy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent siedzi na fotelu, w wygodnej pozycji. Zwrócony jest twarzą do monitora, na którym są emitowane wideogry. Przebieg gry jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu, który uczy się pracować na właściwej częstotliwości fal. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy). Efekty uzyskane podczas treningu są długotrwałe dzięki plastyczności mózgu.

  Dzisiejszy świat stawia nam wysoko poprzeczkę. Wciąż słyszymy, że trzeba być kreatywnym, twórczym, stale doskonalić swoje umiejętności. To wszystko powoduje, że żyjemy w coraz większym stresie, coraz szybciej, intensywniej. Ucząc się w takich warunkach, osiągamy efekty nieproporcjonalnie małe do wkładanego wysiłku. Kondycję naszego umysłu zawdzięczamy nie tylko relaksowi i odpowiedniej ilości snu. Nasz mózg potrzebuje bodźców . A więc

TRENUJ SWÓJ MÓZG

Skorzystaj z terapii EEG BIOFEEDBACK:

metody całkowicie bezpiecznej, nie pozostawiającej żadnych działań ubocznych. Po sesji treningowej, w zależności od celów treningu, niektórzy mogą czuć się wyciszeni, trochę senni, lub lekko pobudzeni.

metody skutecznej – efekty treningu są długotrwałe, w mózgu tworzy się nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych.

metody bez ograniczeń wiekowych. Każdy rodzaj treningu, a więc także trening mózgu wymaga zaangażowania i determinacji trenującego. Poprawę uzyskujemy ( niezależnie od wieku trenującego) wysiłkiem woli i systematycznym treningiem.

metody niezwykłej – mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych. Trening EEG Biofeedback powoduje zmianę stylu życia. Pewność siebie, lepsze kontakty z bliskimi, nowe zainteresowania polepszą jakość Twojego życia.

EEG BIOFEEDBACK W TERAPII ADHD

Dzieci z ADHD wyróżniają się w swoim otoczeniu, są kreatywne, mają niekonwencjonalne pomysły, wiele z nich ma wysoki iloraz inteligencji. Jednak czsami ich nieumiejętność w dostrajaniu zachowania do wymagań szkoły powoduje, iż są to dzieci nielubiane i nieakceptowane w otoczeniu. Aby uczniowie z ADHD byli akceptowani i potrzebni w grupie rówieśników, niezbędne jest stworzenie im konsekwentnego systemu wymagań, odpowiedniej atmosfery, której nie towarzyszyłby lęk ani frustracja, a także opracowanie przez zespół nauczycieli odpowiedniego systemu oddziaływań terapeutycznych.

Wystepowanie ADHD związane jest z opóźnionym dojrzewaniem układu nerwowego dziecka. Trudności ucznia z rozpoznaniem ADHD mozna przypisać zarówno problemom kontroli impulsów, nadpobudliwości jak i zaburzeniom uwagi. Należy zwrócić uwagę na specyficzne zasady pracy z uczniem z ADHD, którymi są:zasada regularności, powtórzeń, sprecyzowanych reguł i norm, indywidualizacji harmonogramu pracy ucznia, stosowania wzmocnień pozytywnych, stwarzania sytuacji zapewniających sukces, zasada naprzemienności wysiłku i relaksu. WSZYSTKIE TE REGUŁY SĄ PODSTAWĄ PRZEPROWADZENIA TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK. U dzieci z ADHD zauważa się nadczynność fali theta odpowiadającej za nadpobudliwość. W efekcie treningów zmniejsza się impulsywność dziecka (trening fali SMR), poprawia się koncentracja uwagi (dziecko uczy się dostrajać swoje fale do częstotliwości fali beta odpowiedzialnej za koncentrację). Terapia EEG Biofeedback pomaga zwiększyć u ucznia kontrolę zachowań, co pozwala dziecku uwierzyć we własne możliwości i zdobyć akceptację w srodowisku rówiesniczym.

EEG BIOFEEDBACK W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z SYNDROMEM ASPERGERA

Zaburzenia autystyczne cechują symptomy występujące w trzech szeroko pojetych obszarach funkcjonowania, którymi są: nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych, zaburzone zdolności do komunikowania się i ograniczony, sztywny repertuar aktywności, zachowań i zainteresowań. EEg Biofeedback pozwala terapeucie pracującemu z dzieckiem autystycznym pracować na pozytywach, nagradzając pożądane zachowania, redukując poziom stresu i zwiększając motywację dziecka do nauki.

Najnowsze badania kliniczne kanadyjskich neurobiologów, wskazują na korzyści z zastosowania terapii EEG Biofeedback u dzieci z zespołem Aspergera. Na szczególną uwagę zasługuje znaczące zmniejszenie objawów a także wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio o 9 punktów.

EEG BIOFEEDBACK W PRACY Z UCZNIEM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany potencjał rozwojowy. Jest to zaburzenie o charakterze globalnym, wszystkie funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy, a ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń spostrzegania, uwagi, pamięci, mowy, a również procesów emocjonalnych i adaptacji społecznej. Jak zauważa prof. dr. hab. H. Boryszkowska w swojej książce „Izolacja społeczna rodzin mających dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim”, dziecko upośledzone umysłowo mało widzi – kiedy patrzy i mało słyszy – kiedy słucha. Dzieci z upośledzeniem umysłowym mają zaburzone myślenie abstrakcyjne i słowno-pojęciowe, ich myślenie rozwojowe często zatrzymuje się na poziomie konkretno-obrazowym. Warto zauważyć, że z uwagi na stosunkowo dobrą pamięć mechaniczną oraz możliwość przyswajania materiału konkretno-obrazowego w warunkach dobrej stymulacji środowiskowej, dzieci upośledzone umysłowo mają szansę w czasie treningów EEG Biofeedback wycwiczyć samodzielność w wykonywaniu zadań, poprawić analizę wzrokowo-słuchową, polepszyć koncentrację uwagi, rozwijać sprawność intelektualną. Znaczącym atutem treningów Biofeedback jest możliwość dostosowania tempa pracy i wymagań gry do indywidualnych możliwości ucznia.

EEG BIOFEEDBACK W TERAPII DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane róznymi przyczynami występują u 30-40% uczniów. Dzisiaj prawie w każdej klasie można spotkać 3-5 dzieci z tego rodzaju specyficznymi zaburzeniami. Jak zauważa dr. hab. A. Borkowska w swojej pracy „Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu”, w zwalczaniu problemów z czytaniem i pisaniem u dzieci konieczny jest odpowiedni poziom pobudzenia organizmu, uwaga, jak również udział procesów motywacyjnych i emocjonalnych. Najnowsze badania potwierdzają, że dysleksja jest przyczyną zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowo-wzrokowych i motoryki. Zatem organizacja mózgowych mechanizmów procesów psychicznych musi przebiegać z zaangażowaniem wielu sieci neuronalnych łączącychzróżnicowane struktury anatomiczne układu nerwowego, w czym terapia EEG Biofeedback jest niezwykle efektywna.

EEG BIOFEEDBACK W POMOCY DZIECIOM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Obecnie co czwarty uczeń rozpoczynający naukę szkolną doznaje nadmiernych trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Gdy dzieci nie potrafią sobie poradzić z zadaniem i jednocześnie dostrzegają, że ich rówieśnicy zostali pochwaleni za wykonane zadanie, to często demonstrują złość, całą energię skupiając na przeżywaniu porażki. EEg Biofeedback jest w stanie wpomóc kształtowanie u dzieci zaufania do swych możliwości umysłowych (system gratyfikacji punktowej i indywidualne dopasowanie poziomu gry względem możliwości dziecka), jednocześnie wspomaga rozwój intelektualny dziecka. Dzięki konsekwentnemu treningowi fal mózgowych dzieci zgromadzą doświadczenia niezbędne do zapamiętywania wiadomości i tworzenia umiejętności matematycznych.

TRENING EEG BIOFEEDBACK GWARANCJĄ POPRAWY WYNIKÓW SPORTOWYCH

O sukcesach każdego sportowca decyduje przede wszystkim silna motywacja i odpowiednie przygotowanie fizyczne osiągane przez intensywny trening oraz doskonałe opanowanie techniki uprawianej dyscypliny sportowej. Często jednak zdarza się, że nawet najlepsi, najbardziej obiecujący sportowcy, podczas zawodów nie są w stanie zaprezentować swojego talentu, doskonałego przygotowania i formy jaką dysponują podczas codziennych treningów. Przyczyną tego jest słaba kondycja emocjonalna i brak odporności na stres. Zaburzyć one mogą wiele czynności fizjologicznych organizmu, przebiegających bez udziału świadomości np. napięcie mięśniowe, oddech, puls, oporność skóry, temperatura ciała. Zaburzenie tych czynności wpływa negatywnie na pracę mózgu, który wówczas nie jest w stanie funkcjonować optymalnie. W takim stanie sportowiec nie ma możliwości osiągnięcia wyników adekwatnych do jego talentu i przygotowania fizycznego. Przy niskich wynikach podczas zawodów stopniowo spada tak ważna dla sportowców, motywacja do dalszych treningów i pracy nad sobą.

Metoda EEG Biofeedback doskonale uzupełnia i wspomaga trening fizyczny sportowca.

Efektem terapii jest:

• uodpornienie na stres

• umiejętność szybkiego przejścia w stan relaksu

• umiejętność szybkiego przejścia w stan gotowości do działania

• zwiększenie koncentracji i uwagi

• przyspieszenie reakcji

• poprawa koordynacji i precyzji ruchu

• zwiększenie motywacji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu

PROPONUJEMY NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE

SKORZYSTAJ Z TERAPII EEG BIOFEEDBACK

zapraszamy dzieci i dorosłych