Terapia Ręki,

Terapia Ręki z elementami terapii SI,

Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej

 Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego).

DLA KOGO TERAPIA RĘKI?

–         dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

–         dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),

–         dzieci  mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

–         dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,

–         osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,

–         osób z nieadekwatnym przetwarzaniem sensorycznym bodźców dotykowych.

CEL TERAPII RĘKI:

–         wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

–         poprawa umiejętności chwytu,

–         wzmacnianie koncentracji,

–         poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej i planowania ruchu,

–         orientacja w przestrzeni i schemacie ciała,

–         poprawa jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

–         wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka

–         wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pozytywne motywowanie

–         poprawa percepcji słuchowej, wzrokowej

FORMA  ZAJĘĆ

–         zajęcia indywidualne

–         zajęcia grupowa

Zajęcia prowadzi:

    Terapeuta: terapii ręki, terapii SI, terapii pedagogicznej, terapii behawioralnej, wczesnego wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem, pedagog, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych: mgr Sylwia Sawicka

 Konsultacje pedagogiczne

Terapia pedagogiczna przeznaczona dla dzieci z problemami w zakresie ryzyka dysleksji

  • dysleksji
  • dysgrafii
  • dysortografii
  • z koncentracją uwagi
  • z zapamiętywaniem

 

CO TO JEST DYSLEKSJA

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. W tym syndromie trudnosci w uczeniu się można wyróżnić następujące postaci:„dysleksja” – trudności w czytaniu (najczęściej połączone z trudnościami w pisaniu);„dysortografia” – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także błędy ortograficzne);„dysgrafia” – niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo). Spowodowane są zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), uwarunkowanymi nieprawidłową strukturą i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Są to zaburzenia głównie funkcji językowych, jak i innych funkcji percepcyjno – motorycznych, a więc spostrzegania (wzrokowego, słuchowego, dotykowo-kinestetycznego), motoryki, uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji (orientacji w schemacie ciała i przestrzeni). Badania wykazują, że dzieci te stanowią ok. 15% uczniów (3 uczniów w klasie), w tym 4% to przypadki powaznego nasilenia dysleksji rozwojowej.

Dzieci „ryzyka dysleksji” to dzieci z rodzin, gdzie występowała dysleksja, z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się, z nasilonymi trudnościami w czytaniu (w klasie „0”) i pisaniu. Im wcześniej zostaną rozpoznane i objęte opieką – ćwiczeniami logopedycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnosciom szkolnym lub je zmniejszyć.

OBJAWY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechuja tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

– opóźniony rozwój mowy

– opóźniony rozwój ruchowy (utrudnione raczkowanie, utrzymywanie równowagi), mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo)

– trudnosci z wypowiadaniem złożonych wyrazów, wadliwa wymowa

– trudności z rozpoznawaniem rymów, zapamiętaniem nazw, ich sekwencji np. nazw miesięcy, dłuzszych poleceń, wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia

– trudnosci z róznicowaniem glosek podobnych fonetycznie, z wydzielaniem (analiza) sylab, głosek ze słów i ich syntezą oraz dokonywaniem operacji na głoskach, sylabach i cząstkach słów

– błędy gramatyczne, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi

– trudnosci z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych

– obuoczność, zbyt długo utrzymująca się oburęczność

– mylenie prawej i lewej ręki

– nasilone trudności w czytaniu w klasie „0” i „1”

– nasilone trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: długo utrzymujące się pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu no. p-b-d-g, l-t-ł, mylenie liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie np. z-s, d-t, częste opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomosci zasad pisowni.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku, martwisz się jego licznymi niepowodzeniami w nauce poprawnego pisania i czytania, rosnącym poczuciem niskiej samooceny.