WARTO WIEDZIEĆ


TERAPIA PROF. ALFREDA TOMATISA

W latach 60-tych XX w. francuski otolaryngolog i foniatra - profesor Alfred Tomatis stworzył dyscyplinę naukową zwaną Audio-Psycho-Fonologią (APF), która opisuje współzależności pomiędzy uchem, formowaniem głosu, ciałem i umysłem. Profesor opisał to w trzech prawach zwanych obecnie „prawami Tomatisa”.

 1. Głos zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho.
 2. Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie.
 3. Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

Zgodnie z metodą Alfreda Tomatisa istnieje zasadnicza różnica między słuchaniem a słyszeniem. Słuchanie (uwaga słuchowa) to umiejętność czynnego i samodzielnego odbioru informacji ze świata zewnętrznego w celu uczenia się i komunikacji. Słuchanie jest więc wysokopoziomową funkcją poznawczą, która implikuje emocjonalną zdolność do zapamiętywania i rozumienia tego, co mówi druga osoba. Słyszenie natomiast jest pasywnym, biernym odbiorem dźwięku, niezależnym od naszej woli, a zależnym od funkcjonowania systemu słuchowego. Dlatego osoba o dobrym słuchu może nie być w stanie aktywnie słuchać i rozumieć, co inni do niej mówią. Ucho nie służy wyłącznie do słuchania, ale pomaga również utrzymywać równowagę i dostarcza energii mózgowi, przez co odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju osobowościowym człowieka. 

Ważną rolę w procesie słuchania odgrywa także tzw. lateralizacja słuchowa. Według Tomatisa prawidłowa jest lateralizacja prawouszna. Lewa półkula, powiązana z uchem prawym, nazywana jest „racjonalną”, gdyż u większości osób znajdują się w niej ośrodki mowy i jest ona odpowiedzialna za logiczne myślenie i racjonalny odbiór wypowiedzi. Prawa półkula, powiązana z lewym uchem, zwana jest  „emocjonalną” i „niewerbalną”. Odpowiada za ujmowanie pojęć całościowo, wyobraźnię przestrzenną, percepcję muzyki oraz za procesy emocjonalne. Obie półkule są ze sobą połączone i współpracują ze sobą tworząc pewien obraz rzeczywistości i pozwalając nam reagować we właściwy sposób. O ile osoby prawouszne odbierają przede wszystkim treść wypowiedzi (co jest korzystne podczas komunikowania się), to osoba lewouszna w pierwszej chwili zupełnie nieświadomie zwraca uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi.  Tomatis uważał, że ten „emocjonalny filtr” może wpływać niekorzystnie na jakość komunikacji. 

Na podstawie zależności i różnic miedzy słuchaniem, słyszeniem i lateralizacją Alfred Tomatis opracował wysoce skuteczną metodę leczenia problemów słuchowych, która niezwykle skutecznie działa w obszarach takich jak:

 1. Język i komunikacja
 2. Procesy uczenia się i uwagi
 3. Regulacja behawioralna i emocjonalna
 4. Kreatywność i samorealizacja
 5. Kontrola motoryki małej i dużej oraz postawy ciała 
 6. Kontrola głosu (mowa i śpiew)
 7. Nauka języków obcych
 8. Specjalne potrzeby edukacyjne

Dla Kogo?

W Klinice Zaburzeń Głosu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie metoda prof. Alfreda Tomatisa jest stosowana u osób mających: zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko), dysleksję.

W ośrodku vzw Atlantis w Sint-Truiden w Belgii, prowadzonym przez Jozefa Vervorta (spadkobiercę dorobku naukowego prof. A. Tomatisa) terapia ta prowadzona jest z sukcesem również u osób: posługujących się profesjonalnie głosem (śpiewaków, nauczycieli i aktorów), z depresją, nadwrażliwością emocjonalną, wczesnym Alzheimerem, chorobą Parkinsona, anoreksją oraz u dzieci mających: trudności szkolne (dysleksja, dyskalkulia), zaburzenia koncentracji (w tym: ADHD, ADD), Spektrum autyzmu (w tym Asperger), Zespół Downa, Mózgowe porażenie dziecięce, Zespoły genetyczne.

Diagnoza

Ucho ludzkie jest jak dynamo, które dostarcza energii naszemu mózgowi. Dźwięki o wysokiej częstotliwości dostarczają więcej energii, ponieważ w części ślimaka, która je analizuje znajduje się najwięcej komórek sensorycznych. Ucho wytwarza ok. 85% energii, którą nasz mózg otrzymuje od wszystkich zmysłów. Ucho to również organ równowagi zwany systemem przedsionkowym. Kontroluje koordynację ruchu ciała, napięcie mięśni i równowagę. Kontroluje wszystkie mięśnie, w tym nerwy czaszkowe, które są odpowiedzialne za ruch oczu. Dzięki temu możemy kontrolować swoje ciało w przestrzeni i czasie. Ucho to organ słuchania. Kiedy słuchanie jest zaburzone, powoduje to utratę zdolności odseparowania uwagi słuchowej od otaczającego hałasu. W tej sytuacji osoba czuje się narażona na dużą ilość informacji słuchowych, które powodują błędy w komunikacji z otoczeniem. Zrozumienie wiadomości wymaga wtedy ogromnego wysiłku, powodując błędy w rozumieniu, coraz większe zmęczenie, drażliwość i wreszcie wycofanie. Żeby dokładnie dowiedzieć się, jaki obszar w mózgu ma kłopoty, przed przystąpieniem do terapii dobrze jest wykonać test uwagi słuchowej, który mierzy nasze aktywne słuchanie. W diagnozie uwagi sluchowej wykonuje się następujące testy:

 1. Przewodnictwa powietrznego
 2. Przewodnictwa kostnego
 3. Dyskryminacji wysokości dźwięków
 4. Lateralizacji 

Ustalone na podstawie wyników testów odchylenia od "idealnej" krzywej słuchania dają cenne informacje na temat możliwych dysfunkcji w obszarze motorycznym, językowym, czy emocjonalnym. Na podstawie interpretacji testu uwagi słuchowej można zaplanować spersonalizowaną terapię dla konkretnego przypadku pacjenta. Niestety osobom, które nie współpracują z terapeutą przy badaniu, nie można go przeprowadzić. Są to najczęściej dzieci poniżej 5 roku życia, osoby mocno zaburzone intelektualnie, z autyzmem lub sparaliżowane. Jednakże nie wykonanie takiego testu nie dyskwalifikuje osoby z przeprowadzenia terapii. Istnieje całe mnóstwo dedykowanych pod różne potrzeby programów terapeutycznych, które mogą być dobrane dla konkretnego pacjenta, bez względu na to, czy wykonano test czy też nie. Test sluży tylko do wnikliwej analizy audio-psycho-lingwistycznej oraz do tego, aby obserwować postęp w terapii.

Terapia

Terapia uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa wymaga użycia odpowiedniego sprzętu, którego elementem podstawowym jest tzw. „elektroniczne ucho”. To właśnie za pomocą tego urządzenia oraz podłączonych do niego słuchawek powietrzno-kostnych następuje odpowiednia stymulacja ucha i trening mózgu. 

Terapia polega na podawaniu pacjentowi drogą powietrzną i kostną specjalnie wyselekcjonowanej muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich o zmiennej częstotliwości i zróżnicowanych parametrach. Terapię podaje się regularnie (najlepiej codziennie o stałych porach) przez około 1,5 do 2 godzin w zależności od możliwości pacjenta. W trakcie dziennej terapii utwory muzyczne podawane są w kilku sekwencjach 1/2 h. Każda półgodzinna jednostka muzyczna ma ustawione specjalne parametry takie jak: bramkowanie, przyspieszenie, opóźnienie, gradient, filtrowanie czy balans. Każdy parametr odgrywa niezwykle ważną role w stymulacji uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

Filtrowanie muzyki odbywa się stopniowo. Obszar dźwięków o niskich częstotliwościach (do około 1000 Hz) jest powiązany głównie z równowagą, ruchem i z funkcjami wegetatywnymi. Tony te są odbierane przez przedsionek i rezonują głównie do ciała. Obszar środkowy (od około 1000 do 3000 Hz) jest związany z mową, językiem i komunikacją, ponieważ to właśnie to pasmo częstotliwości jest silnie wykorzystywane w emisji głosu. Obszar wysokich tonów (powyżej 3000 Hz) odpowiada bardziej za kojarzenie i procesy myślowe, pamięć, ze względu na to, że najwyższe częstotliwości rezonują przede wszystkim do głowy. Terapia metodą prof. Alfreda Tomatisa ma wyjątkowy charakter i jest prowadzona w wykwalifikowanych ośrodkach, wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny i przez certyfikowanych terapeutów. 
 
 1. Faza bierna

  Początkowo trening rozpoczyna sie tzw. Fazą bierną (polegającą na biernym słuchaniu utworów), która składa sie z kilku etapów terapeutycznych, a każdy z nich podzielony jest na kilka lub kilkanaście dni. Długość takiej terapii jest uzależniona od potrzeb pacjenta lub stopnia jego dysfunkcji. W naszych ośrodkach w Polsce i gabinetach terapeutycznych standardowy program trwa ok. 30 dni codziennego słuchania przez 1,5h.

  W ośrodku Atlantis w Belgii taką terapię przeprowadza się trzy razy dziennie po 1,5h, a często również nocą w trakcie snu (szczególnie w przypadku terapii głosem mamy dzieci autystycznych). Cykle trwają tam od 5 do 9 dni. Na początku każdego cyklu przeprowadza się test uwagi słuchowej w celu sprawdzenia zmian oraz dostosowania programu. Pomiędzy cyklami planowane są intermisje, trwające przynajmniej 4 tygodnie.

 2. Faza aktywna

  Faza aktywna jest drugim etapem treningu. W tej fazie pacjenci angażują się w ćwiczenia wokalne. Osoby powtarzają pojedyncze wyrazy oraz zdania lub czytają i śpiewają do mikrofonu połączonego z elektronicznym uchem. Elektroniczne ucho filtruje i parametryzuje odpowiednio głos i przetworzony wysyła przez słuchawki do uszu pacjenta. W ten sposób pacjent zaczyna słyszeć siebie inaczej, co w konsekwencji prowadzi do zmian w jego głosie i sposobie wypowiedzi.
 
Długość i intensywność terapii powinna być dobrana indywidualnie na podstawie wiedzy i doświadczenia terapeuty, jednak w większości przypadków składa się z nie mniej niż trzech cykli.  Odrębnym przypadkiem jest stosowanie terapii grupowych w przedszkolu lub szkole, gdzie nie ma możliwości spersonalizowania terapii pod konkretny przypadek. Stosuje się wtedy gotowe programy terapeutyczne specjalnie przygotowane do stosowania w tego rodzaju terapiach grupowych. Trwa ona wtedy nawet rok i jest również bardzo skuteczna i efektywna.TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

jest przeznaczona zarówno dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole ( w tym dzieci nadruchliwych, nadpobudliwych oraz dzieci z grupy ryzyka „dysleksji’) jak również dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzącym oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy integracją sensoryczną.
Zaburzenia Integracji sensorycznej to nieprawidłowy odbiór lub/i interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w określonych sytuacjach. Mogą one mieć dwojaki charakter:
• podwrażliwości sensorycznej
• nadwrażliwości sensorycznej Na bazie tych zaburzeń mogą pojawiać się trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów (tzw. dyspraksja). Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów, mogą także współwystępować.
Aby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednakże objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców/opiekunów, nauczycieli.Symptomy mogące świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej:
• zaburzenia koncentracji
• nadmierna ruchliwość, pobudzenie lub zbyt mała aktywność, preferowane pozycje siedzące lub leżące
• trudności w uczeniu się: problemy z zapamiętywaniem, brzydkie pismo, problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem, „gubienie’ liter
• nadmierna męczliwość, nieprawidłowa postawa
• problemy z wykonywaniem czynności precyzyjnych np. zapinanie guzików, nawlekanie koralików
• brak mowy, opóźniony rozwój mowy
• zdenerwowanie w większych skupiskach ludzi, nietolerowanie hałasu
• niezręczność, problemy z rzucaniem, łapaniem, kopaniem
• niechęć do uczestnictwa a zabawach i grach z rówieśnikami
• nietolerowanie huśtawek lub przeciwnie – podskakiwanie, kręcenie się,  bujanie
• unikanie dotykania niektórych faktur
• trudności w próbowaniu nowych potraw
• pojawienie się zachowań agresywnych, nieadekwatnych do sytuacji
Należy zaznaczyć, iż pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy, ale kilka z nich może być wskazówką do jej wykonania. Tylko pełna, fachowa diagnoza pozwala określić ewentualne zaburzenia integracji sensorycznej i w sposób właściwy ukierunkować działania terapeutyczne.
Terapia Integracji sensorycznej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z:
• autyzmem
• ADHD
• zespołem Downa, Aspergera, Retta, itp.
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
• niepełnosprawnością umysłową
• niedowidzeniem oraz dziećmi niedosłyszącymi
• ciąży wysokiego ryzyka• opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
• nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu
• trudnościami szkolnymi jak; dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

 

Terapia Ręki,

Terapia Ręki z elementami terapii SI,

Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej

 Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego).

DLA KOGO TERAPIA RĘKI?

-         dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie 
z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

-         dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),

-         dzieci  mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe 
w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

-         dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,

-         osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko 
i niedbale,

-         osób z nieadekwatnym przetwarzaniem sensorycznym bodźców dotykowych.

CEL TERAPII RĘKI:

-         wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

-         poprawa umiejętności chwytu,

-         wzmacnianie koncentracji,

-         poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej i planowania ruchu,

-         orientacja w przestrzeni i schemacie ciała,

-         poprawa jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

-         wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka

-         wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pozytywne motywowanie

-         poprawa percepcji słuchowej, wzrokowej

FORMA  ZAJĘĆ

-         zajęcia indywidualne

-         zajęcia grupowa

 

MAKATON

Program Rozwoju Komunikacji - PRKM

 Jedną  z propozycji pomocy skutecznego i możliwego porozumiewania się z dzieckiem jest Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych.

 Gdy nasze dziecko nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa, skutecznego środka, za pomocą którego mogłoby przekazać to, co chce nam powiedzieć. Wiele dzieci, szczególnie niepełnosprawnych, w takich sytuacjach stosuje inne formy, jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się – zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczających go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują.

MAKATON jako Program Językowy jest nie tylko wspomagającym i alternatywnym sposobem porozumiewania się (AAC) , ale również służy celom rozwijania umiejętności językowych oraz czytania i pisania.

Na program MAKATONU składają się Znaki manualne – gesty oraz/lub znaki graficzne – symbole. Gestom i/lub symbolom towarzyszy zawsze mowa.

Makaton jest systemem podwójnych znaków !

Gest i/lub symbol + mowa = Makaton

Idea stworzenia programu MAKATON – wykorzystania gestów i symboli graficznych jako środków porozumiewania się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się i uczeniu – powstała w latach 70-tych w Wielkiej Brytanii. Jej twórcą jest Margaret Walker.

W Polsce metoda MAKATON opracowana została w latach 2001-2005 (w 2008r. aktualizacja) przez dr B. B. Kaczmarek.

Obecnie MAKATON stosowany jest w całej Polsce.

Centrum Neurologopedyczne „Ego” zatrudnia terapeutów przeszkolonych i posiadających certyfikaty z zakresu Makatonu. Program Językowy Makaton jest u nas wykorzystywany w codziennej pracy terapeutycznej.

Jeśli z racji różnych przyczyn nie możesz porozumiewać się w naturalny sposób przy użyciu mowy, skontaktuj się z naszym terapeutą.

ZAPRASZAMY

Dzieci/dorosłych z zaburzeniami komunikacyjnymi o podłożu:

 • niepełnosprawności intelektualnej
 • zaburzeń autystycznych
 • niepełnosprawności fizycznej
 • uszkodzeń sensorycznych (wzroku, sluchu)
 • specyficznych zaburzeń języka (np. afazja)


Dzieci/dorosłych z trudnościami w:

 • koncentracji uwagi
 • rozumieniu mowy
 • wyrażaniu swoich uczuć, myśli i pragnień
 • rozwoju mowy

                   

                                                                                       więcej informacji na stronie www.makaton.plEEG BIOFEEDBACK

jest nowoczesną metodą terapeutyczną opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia to trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie każdego człowieka. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami a także umiejętność planowania i podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji. Metoda ta została opracowana przez naukowców z amerykańskiego ośrodka lotów kosmicznych NASA. Oparta na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, służyła do doskonalenia zdolności psychicznych astronautów i pilotów, którzy muszą skutecznie wykonywać swoje zadania, pracując w warunkach ogromnego stresu. Obecnie jest wykorzystywana w wielu placówkach na całym świecie. Trening EEG Biofeedback ( Neurofeedback) polecany jest zarówno dla ludzi zdrowych jak i chorych, u których często następuje poprawa stanu zdrowia bez konieczności sięgania po środki farmakologiczne.
  Zapraszamy osoby zdrowe w celu zoptymalizowania pracy swojego mózgu, co ma wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu, a tym samym poprawę jakości życia. Treningi EEG Biofeedback mogą być stosowane w celu zwiększenia potencjału umysłowego:
• poprawa pamięci, koncentracji, uwagi
• uodpornienie na stres
• wpływ na szybkość uczenia się
• poprawa samooceny
• wzrost kreatywności
• znacząca poprawa samopoczucia
• panowanie nad emocjami
• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
• poprawa wyników sportowych
 Zapraszamy wszystkie osoby intensywnie uczące się ( uczniowie, studenci). Jeśli czekają Cię ważne sprawdziany, egzaminy, nowe wyzwania – terapia pomoże Ci zwiększyć szybkość zapamiętywania. Żyjesz i pracujesz w nadmiernym stresie, jesteś osobą na kierowniczym stanowisku, w twojej pracy istotne jest skupienie oraz podejmowanie szybkich decyzji, skorzystaj z terapii EEG Biofeedback.
  EEG Biofeedback jest wskazaną metodą terapii . dla dzieci od 4r.ż z zaburzeniami rozwoju mowy. Często stosowana jako profilaktyka problemów w zachowaniu, uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, agresja), jak również skuteczna terapia w moczeniu nocnym i dziennym. Liczną grupę stanowią dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji uwagi).Neurofeedback pozwala uzyskać poprawę lub całkowicie usunąć dolegliwości również u osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego (zaburzenia funkcjonowania po udarach mózgu, zaburzenia mowy m.in. afazja, jąkanie, zaburzenia snu, przewlekłe bóle i zawroty głowy, tiki, uzależnienia – gry, alkohol, zaburzenia autystyczne, dziecięce porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe itp.) EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Podczas treningu do głowy i płatków uszu są przyklejane elektrody za pomocą specjalnej pasty klejąco-przewodzącej ( łatwo zmywalnej, nie powodującej żadnych podrażnień).Trening przebiega raczej w formie zabawy niż ciężkiej pracy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent siedzi na fotelu, w wygodnej pozycji. Zwrócony jest twarzą do monitora, na którym są emitowane wideogry. Przebieg gry jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu, który uczy się pracować na właściwej częstotliwości fal. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy). Efekty uzyskane podczas treningu są długotrwałe dzięki plastyczności mózgu.
  Dzisiejszy świat stawia nam wysoko poprzeczkę. Wciąż słyszymy, że trzeba być kreatywnym, twórczym, stale doskonalić swoje umiejętności. To wszystko powoduje, że żyjemy w coraz większym stresie, coraz szybciej, intensywniej. Ucząc się w takich warunkach, osiągamy efekty nieproporcjonalnie małe do wkładanego wysiłku. Kondycję naszego umysłu zawdzięczamy nie tylko relaksowi i odpowiedniej ilości snu. Nasz mózg potrzebuje bodźców . A więc
TRENUJ SWÓJ MÓZG
Skorzystaj z terapii EEG BIOFEEDBACK:
• metody całkowicie bezpiecznej, nie pozostawiającej żadnych działań ubocznych. Po sesji treningowej, w zależności od celów treningu, niektórzy mogą czuć się wyciszeni, trochę senni, lub lekko pobudzeni.
• metody skutecznej – efekty treningu są długotrwałe, w mózgu tworzy się nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych.
• metody bez ograniczeń wiekowych. Każdy rodzaj treningu, a więc także trening mózgu wymaga zaangażowania i determinacji trenującego. Poprawę uzyskujemy ( niezależnie od wieku trenującego) wysiłkiem woli i systematycznym treningiem.
• metody niezwykłej – mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych. Trening EEG Biofeedback powoduje zmianę stylu życia. Pewność siebie, lepsze kontakty z bliskimi, nowe zainteresowania polepszą jakość Twojego życia.


EEG BIOFEEDBACK W TERAPII ADHD
 
Dzieci z ADHD wyróżniają się w swoim otoczeniu, są kreatywne, mają niekonwencjonalne pomysły, wiele z nich ma wysoki iloraz inteligencji. Jednak czsami ich nieumiejętność w dostrajaniu zachowania do wymagań szkoły powoduje, iż są to dzieci nielubiane i nieakceptowane w otoczeniu. Aby uczniowie z ADHD byli akceptowani i potrzebni w grupie rówieśników, niezbędne jest stworzenie im konsekwentnego systemu wymagań, odpowiedniej atmosfery, której nie towarzyszyłby lęk ani frustracja, a także opracowanie przez zespół nauczycieli odpowiedniego systemu oddziaływań terapeutycznych.
Wystepowanie ADHD związane jest z opóźnionym dojrzewaniem układu nerwowego dziecka. Trudności ucznia z rozpoznaniem ADHD mozna przypisać zarówno problemom kontroli impulsów, nadpobudliwości jak i zaburzeniom uwagi. Należy zwrócić uwagę na specyficzne zasady pracy z uczniem z ADHD, którymi są:zasada regularności, powtórzeń, sprecyzowanych reguł i norm, indywidualizacji harmonogramu pracy ucznia, stosowania wzmocnień pozytywnych, stwarzania sytuacji zapewniających sukces, zasada naprzemienności wysiłku i relaksu. WSZYSTKIE TE REGUŁY SĄ PODSTAWĄ PRZEPROWADZENIA TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK. U dzieci z ADHD zauważa się nadczynność fali theta odpowiadającej za nadpobudliwość. W efekcie treningów zmniejsza się impulsywność dziecka (trening fali SMR), poprawia się koncentracja uwagi (dziecko uczy się dostrajać swoje fale do częstotliwości fali beta odpowiedzialnej za koncentrację). Terapia EEG Biofeedback pomaga zwiększyć u ucznia kontrolę zachowań, co pozwala dziecku uwierzyć we własne możliwości i zdobyć akceptację w srodowisku rówiesniczym.
 
EEG BIOFEEDBACK W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z SYNDROMEM ASPERGERA
 
Zaburzenia autystyczne cechują symptomy występujące w trzech szeroko pojetych obszarach funkcjonowania, którymi są: nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych, zaburzone zdolności do komunikowania się i ograniczony, sztywny repertuar aktywności, zachowań i zainteresowań. EEg Biofeedback pozwala terapeucie pracującemu z dzieckiem autystycznym pracować na pozytywach, nagradzając pożądane zachowania, redukując poziom stresu i zwiększając motywację dziecka do nauki.
Najnowsze badania kliniczne kanadyjskich neurobiologów, wskazują na korzyści z zastosowania terapii EEG Biofeedback u dzieci z zespołem Aspergera. Na szczególną uwagę zasługuje znaczące zmniejszenie objawów a także wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio o 9 punktów.


EEG BIOFEEDBACK W PRACY Z UCZNIEM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany potencjał rozwojowy. Jest to zaburzenie o charakterze globalnym, wszystkie funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy, a ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń spostrzegania, uwagi, pamięci, mowy, a również procesów emocjonalnych i adaptacji społecznej. Jak zauważa prof. dr. hab. H. Boryszkowska w swojej książce "Izolacja społeczna rodzin mających dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim", dziecko upośledzone umysłowo mało widzi - kiedy patrzy i mało słyszy - kiedy słucha. Dzieci z upośledzeniem umysłowym mają zaburzone myślenie abstrakcyjne i słowno-pojęciowe, ich myślenie rozwojowe często zatrzymuje się na poziomie konkretno-obrazowym. Warto zauważyć, że z uwagi na stosunkowo dobrą pamięć mechaniczną oraz możliwość przyswajania materiału konkretno-obrazowego w warunkach dobrej stymulacji środowiskowej, dzieci upośledzone umysłowo mają szansę w czasie treningów EEG Biofeedback wycwiczyć samodzielność w wykonywaniu zadań, poprawić analizę wzrokowo-słuchową, polepszyć koncentrację uwagi, rozwijać sprawność intelektualną. Znaczącym atutem treningów Biofeedback jest możliwość dostosowania tempa pracy i wymagań gry do indywidualnych możliwości ucznia.


EEG BIOFEEDBACK W TERAPII DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ
 
Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane róznymi przyczynami występują u 30-40% uczniów. Dzisiaj prawie w każdej klasie można spotkać 3-5 dzieci z tego rodzaju specyficznymi zaburzeniami. Jak zauważa dr. hab. A. Borkowska w swojej pracy "Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu", w zwalczaniu problemów z czytaniem i pisaniem u dzieci konieczny jest odpowiedni poziom pobudzenia organizmu, uwaga, jak również udział procesów motywacyjnych i emocjonalnych. Najnowsze badania potwierdzają, że dysleksja jest przyczyną zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowo-wzrokowych i motoryki. Zatem organizacja mózgowych mechanizmów procesów psychicznych musi przebiegać z zaangażowaniem wielu sieci neuronalnych łączącychzróżnicowane struktury anatomiczne układu nerwowego, w czym terapia EEG Biofeedback jest niezwykle efektywna.
 
EEG BIOFEEDBACK W POMOCY DZIECIOM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI
 
Obecnie co czwarty uczeń rozpoczynający naukę szkolną doznaje nadmiernych trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Gdy dzieci nie potrafią sobie poradzić z zadaniem i jednocześnie dostrzegają, że ich rówieśnicy zostali pochwaleni za wykonane zadanie, to często demonstrują złość, całą energię skupiając na przeżywaniu porażki. EEg Biofeedback jest w stanie wpomóc kształtowanie u dzieci zaufania do swych możliwości umysłowych (system gratyfikacji punktowej i indywidualne dopasowanie poziomu gry względem możliwości dziecka), jednocześnie wspomaga rozwój intelektualny dziecka. Dzięki konsekwentnemu treningowi fal mózgowych dzieci zgromadzą doświadczenia niezbędne do zapamiętywania wiadomości i tworzenia umiejętności matematycznych.


TRENING EEG BIOFEEDBACK GWARANCJĄ POPRAWY WYNIKÓW SPORTOWYCH
O sukcesach każdego sportowca decyduje przede wszystkim silna motywacja i odpowiednie przygotowanie fizyczne osiągane przez intensywny trening oraz doskonałe opanowanie techniki uprawianej dyscypliny sportowej. Często jednak zdarza się, że nawet najlepsi, najbardziej obiecujący sportowcy, podczas zawodów nie są w stanie zaprezentować swojego talentu, doskonałego przygotowania i formy jaką dysponują podczas codziennych treningów. Przyczyną tego jest słaba kondycja emocjonalna i brak odporności na stres. Zaburzyć one mogą wiele czynności fizjologicznych organizmu, przebiegających bez udziału świadomości np. napięcie mięśniowe, oddech, puls, oporność skóry, temperatura ciała. Zaburzenie tych czynności wpływa negatywnie na pracę mózgu, który wówczas nie jest w stanie funkcjonować optymalnie. W takim stanie sportowiec nie ma możliwości osiągnięcia wyników adekwatnych do jego talentu i przygotowania fizycznego. Przy niskich wynikach podczas zawodów stopniowo spada tak ważna dla sportowców, motywacja do dalszych treningów i pracy nad sobą.
Metoda EEG Biofeedback doskonale uzupełnia i wspomaga trening fizyczny sportowca.
Efektem terapii jest:
• uodpornienie na stres
• umiejętność szybkiego przejścia w stan relaksu
• umiejętność szybkiego przejścia w stan gotowości do działania
• zwiększenie koncentracji i uwagi
• przyspieszenie reakcji
• poprawa koordynacji i precyzji ruchu
• zwiększenie motywacji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu